3,290.00

4,900.00

89.00

198.00
תקנון החברה ותנאי ההתקשרות "CALME"

חברת (חיסכון עולמי 2009 בע"מ), או כל אדם, או חברה מטעמה תיקרא לצורך תקנון זה "החברה" והחברה הינה הבעלים היחיד של המותגים "CALME" ו Spider כפי שהם מופיעים ברשומות ואין איש או גוף הרשאי להשתמש בשם החברה ובמותגים ללא אישורה מראש. והחברה מבקשת להבהיר את תנאי הבסיס העיקריים להתקשרות בינה לבין הלקוחות כדי להימנע מחילוקי דעות עתידיים. בשל כך כל אי הבנה עתידית או חילוקי דעות בכל עניין יהיה תקנון זה המחייב את הצדדים.

ברוכים הבאים לאתר חברתנו,

השימוש, המחירים והרכישה לרבות מדיניות משלוחים ומחירים, מתנות, זיכויים והחזרים כפי שיפורט להלן מהווים הסכם מחייב את שני הצדדים, ביצוע רכישה או הזמנה דרך האתר יחשבו כאילו תקנון זה נקרא על ידי הלקוח והוא מסכים לתוכנו, בשל כך מומלץ לקרא בעיון את התקנון הזה ולהבין את משמעותו המלאה.

החברה מודיע כי בכל הקשור למזרנים, ציליות ושאר המוצרים באתר אין לה התחייבות שתמונות המוצרים המופיעות באתר משקפת את התמונה של המוצר ומה שמחייב אלו הפרטים הטכניים המצורפים לתמונת המוצר וכל זאת למעט המצעים בהם העיצוב הינו חלק עיקרי בהחלטת הקניה וחובת הבדיקה הינה על הלקוח טרם הקניה ואי התאמה בין התמונה למוצר שהתקבל אינה עילה לביטול או החזר או זיכוי עבור הקניה.

כל האמור במסמך זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי משיקול דעתה הבלעדי את תקנון זה מעת לעת לפי הצורך והשינוי יחול רק על מוצרים שירכשו לאחר השינוי.

כל המחירים המופיעים באתר זה הינם בשקלים חדשים וכוללים מס ערך מוסף.

לכל מוצר באתר זה יתווסף חיוב בגין משלוח / הובלה / הרכבה אלה אם מצוין אחרת במפורש.

רק אדם שגילו הוא מעל 16 שנים רשאי לבצע רכישה מכוונת באתר זה, ובתנאי שיש ברשותו כרטיס אשראי בר תוקף לצורך התשלום ובשל כך אנו נדרוש מכל רוכש את פרטיו המלאים לרבות טלפון וכתובת דואר ( אלה אם התשלום בוצע בהעברה בנקאית ). הרכישה תקבל תוקף ויספרו ימי האספקה לאחר קבלת האישור על העסקה מחברת האשראי.

החברה תספק ללקוחותיה שירות לקוחות שיפעל לא פחות מ 5 ימים בשבוע ולא פחות מ 8 שעות בכל יום.

לקוח יוכל להתקשר עם החברה דרך שירות הלקוחות והחברה תעשה ככל שביכולתה לספק ללקוח מענה מידי, בנוסף הלקוח יוכל להתקשר עם החברה באמצעות כפתור "צור קשר" באתר והחברה תחזור אל הלקוח בהקדם האפשרי הניתן אלה אם הפניה נעשה בימי חג או שבת כאשר משרדי החברה סגורים

היה והתברר כי מוצר שהוזמן אזל מהמלאי אצל החברה ואף אם ניתן לו אישור מחברת כרטיסי האשראי תודיע החברה על כך ללקוח תוך 3 ימי מעסקים וללקוח תינתן האפשרות לקבל מוצר אחר ושווה ערך במקום המוצר שאזל או לקבל את מלוא כספו בחזרה.

החזרה של מוצר שנרכש מהחברה מסיבות של אי שביעות רצון, או אי התאמה ואשר שולם בגין ההזמנה סכום הובלה, הלקוח לא יזוכה בסכום ההובלה ששולם ואף עלות המשלוח / ההובלה אל החברה תהיה על חשבון הלקוח, במקרה שהלקוח רכש מזרן אזי ההובלה חלה על הלקוח גם במקרה של הובלה לתיקון עקב פגם אלא אם החברה אישרה ללקוח אחרת.

חובה על הלקוח לוודא ולבדוק את המוצר טרם הרכישה ולהודיע לחברה על כל פגם שימצא, החברה עושה ככל שניתן כדי שהמוצרים ישלחו אליו במצב הכי טוב שניתן ומורידה מעצמה אחריות לפגם שנוצר עקב הובלה או הרכבה לקויים או במשלוח אל הלקוח.

האחריות לכל הפרטים המפורסמים על ידי החברה באתר זה יהיו על פי תעודות האחריות שיצורפו למוצרים הנרכשים או במידה ולא יצורף אזי לפי תנאי האחריות המפורסמים באתר זה.

על מנת שהאחריות תכנס לתוקף על הלקוח לנהוג לפי הנדרש בתעודת האחריות או החשבונית שיצורפו למוצר או לפי הנדרש באתר זה.

החברה תהיה רשאית למנוע מאדם או גןף כל שהם להשתמש באתר באם יעלה חשש לשימוש שלא כדין באתר או בזכויותיו, וזאת ללא שתצטרך להסביר את מניעה או באם החברה קיבלה הוראה מחב' כרטיסי האשראי או גורמי אכיפת החוק. בעשותה כן החברה לא תישא באחריות בגין נזק כל שהוא או אבדן רווחים או פיצוי בגין עגמת נפש, הפסד של הזדמנות עסקית וכד'. שנגרם גם אם יוכח שלא הייתה לכך הצדקה, או שארעה טעות בשיקול הדעת של החברה.

החברה עושה הכל אשר ביכולת לספק ללקוח את המוצרים שהזמין במסגרת הזמן שהתחייבה לו אולם אי עמידה בהתחייבות זו כתוצא מעיכובים או נזקים שיגרמו מסיבה שאינה תלוי הבחברה כגון מגבלות חוק, שיתוק מערכות תקשורת חיצוני, כח עליון, שטפון, אש, רעידת אדמה, תאונה, שביתה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה, כל אלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות.

החברה ומנהליה לא יהיו אחראים לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע.

כל רכישה שתשולם לחברה על יד הלקוחות, החברה תנהג כלפי המשתמש על פי הוראות חוקי הגנת הצרכן. והחברה משקיעה את מירב המאמצים כדי לשמור על חסיון פרטיו של הלקוח אןלם במקרה של פריצה למאגר הנתונים, או גניבת מידע על לקוחות החברה, תוך שימוש באתר מאובטח ברמה גבוהה וההתממשקות למערכת נעשית באופן מוצפן בלבד, בפרוטוקול SSL, המקובל בסחר האלקטרוני. החברה לא תעשה כל שימוש במידע שנמסר לה על ידי הלקוחות הרוכשים או נרשמים למועדון הלקוחות לרבות אצל צד שלישי וכל זאת רק באישור הלקוחות מראש אלה אם ידרשו לעשות כך מתוקף רשויות החוק.

מדיניות מתנה

במסגרת קידום מכירות שהחברה עושה ותעשה בעתיד יתכנו מדי פעם מבצעים לקידום המכירות וביניהם אף מבצעים המעניקים ללקוחות החברה שיעמדו בקריטריונים שתפרסם החברה מפעם לפעם "מתנה" בגין רכישה של מוצר כל שהוא או רכישה במחיר מינימלי כפי שהחברה תמצא לנכון. במקרים כאלו או מקרים דומים, עלולה להיווצר סיטואציה שבה בשל סיבות שונות לקוח יחליט לבטל את הרכישה ( למשל במזרנים ) שבה לעיתים אנו מעניקים אפשרות לתקופת ניסיון ללא התחייבות, או בתקופה המתאפשרת ללקוח על פי החוק, במקרה כזה של ביטול העסקא תתאפשר החזרת המתנה ובמקרה שמדובר ברהיט כגון מיטה או ארון או רהיט הדורש הובלה והרכבה והלקוח יזוכה בסכום כספי של רכישת המוצר בניכוי עלות המתנה.

עלות הזיכוי של ערך המתנה תהיה תמיד 50% מערך המתנה באתר ביום המכירה אלא אם צוין אחרת.

טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות ביצוע עסקאות, גלישה באתר, התכנים, המוצרים והשירותים ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש, לשימוש באתר ולמוצרים הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר חדרה שבתחומי סמכותו ממוקמים המשרדים ומפעלי החברה.

ביטול רכישה: כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים. ביטול עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לחברת חיסכון עולמי (2009 ) בע"מ, ישוב ריחן, ד.נ. מנשה מיקוד 3787000 או באמצעות המייל" calmeolamy@walla.com או באמצעות שרות הלקוחות של החברה מספר: 03-5772057

כל מוצר, שרכישתו בוטלה, החברה מתחייבת לבטל את החיוב בתוך 14 ימים מיום שנתקבל הביטול, וכל זאת בהנחה שמצבו של המוצר לא השתנה לרעה בזמן שהיה אצל הלקוח, לרבות השחתה, פגם באריזה או במוצר עצמו או במארז שלו, במקרה כזה תהיה לחברה הזכות לקזז את ערך הנזק שנגרם למוצר.

ט.ל.ח
x

#{title}

#{text}

#{price}